who_we_are_absolute who_we_are_absolute feature_top_left_absolute right_blur right_blur usp_left_gradient usp_left_gradient

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden hierna “Algemene Voorwaarden” van Your Crypto Capital B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutaire gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer hierna “Your Crypto Capital”

Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn tevens te raadplegen en te downloaden via www.yourcryptocapital.nl/algemene voorwaarden .

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de door Your Crypto Capital aangeboden diensten, dan kunt u schriftelijk Watertorenplein 8, 1051 PA Amsterdam , info@yourcryptocapital.nl, fax, per e- mail info@yourcryptocapital.nl of telefonisch +31634967931 contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens zo spoedig als mogelijk met u in contract treden.

Artikel 1. Wie zijn wij?

Naam:

Your Crypto Capital B.V.

Vestigingsadres:

Watertorenplein 8, 1051 PA Amsterdam

KvK-nummer:

87709929

BTW-nummer:

NL864378427B01

Telefoon:

+31634967931

Email:

info@yourcryptocapital.nl

Your Crypto Capital B.V. wordt in het vervolg tevens aangeduid als “Your Crypto Capital”, “wij” of “ons”.

Artikel 2. Definities

2.1.In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen zowel in enkel als meervoud de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden

betekent deze algemene voorwaarden;

Actiecode

betekent een (tijdelijke) door Your Crypto Capital aangeboden regeling op basis waarvan de Klant de mogelijkheid heeft om een korting te verzilveren op de door de Klant verschuldigde Vergoeding, waarvan de voorwaarden zijn te raadplegen via de Website;

Exhange(s)

betekent een extern (digitaal) handelsplatform waarop cryptovaluta kunnen worden verhandeld en/of bewaard;

High Water Mark

betekent de hoogste stand van de portefeuille van de Klant zoals vastgesteld in de twaalf (12) maanden voorafgaande aan de maandelijkse berekening van de Winstvergoeding. Eventuele bij- en/of afschrijvingen worden van de High Water Mark opgeteld respectievelijk afgetrokken;

Klant

betekent een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Your Crypto Capital de opdracht geeft om voor rekening en risico van de Klant cryptovaluta te beheren en te beleggen;

Managementvergoeding

betekent de Vergoeding als beschreven in Artikel 8.1.2;

Overeenkomst

betekent de klantovereenkomst tussen een Klant en Your Crypto Capital, waarbij Your Crypto Capital zich tegenover de Klant verbindt om tegen betaling van de Vergoeding cryptovaluta voor rekening en risico van de Klant te beheren en te beleggen;

Partij(en)

betekent Your Crypto Capital en/of een Klant;

Privacyverklaring

Your betekent de verklaring betreffende het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Your Crypto Capital gepubliceerd op www.yourcryptocapital.nl/privacyverklaring;

Vergoeding

betekent de vergoedingen die door de Klant aan Your Crypto Capital worden betaald zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst en bestaande uit de Winstvergoeding en Managementvergoeding;

Website

betekent www.yourcryptocapital.nl .

Winstvergoeding

betekent de Vergoeding als beschreven in Artikel 8.1.1;

Your Crypto Capital

betekent Your Crypto Capital B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87709929 tevens aangeduid als “wij” of “ons”;

Artikel 3.Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Klant en Your Crypto Capital, waaronder de Overeenkomst en alle overige aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten.

3.2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Your Crypto Capital zal in deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en/of de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

3.3. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Your Crypto Capital eenzijdig worden gewijzigd (onder andere in het geval van veranderende wet- en regelgeving en/of gewijzigde omstandigheden) door schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres zoals dat door de Klant aan Your Crypto Capital is verstrekt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden vervolgens in werking per het in de kennisgeving aangekondigde moment. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden dan kan de Klant hiertegen bezwaar maken. In dat geval zal de Overeenkomst per het moment van de inwerkingtreding van de Algemene Voorwaarden eindigen.

3.4. De meest recent versie van de Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag beschikbaar gesteld en zijn te raadplegen en te downloaden via de Website.

3.5. Your Crypto Capital sluit hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant uit.

3.6. Indien deze Algemene Voorwaarden in meerdere talen zijn opgesteld en er is verschil van mening over de inhoud of interpretatie van deze versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 4.Acceptatie van Klanten

4.1. Klanten van Your Crypto Capital kunnen zijn personen ouder dan 18 jaar of rechtspersonen.

4.2. De Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van acceptatie door Your Crypto Capital. Acceptatie van de Klant vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan de Klant namens Your Crypto Capital. Indien de Klant niet wordt geaccepteerd, dan komt de Overeenkomst met de Klant niet tot stand.

4.3. Your Crypto Capital is gerechtigd om personen en/of rechtspersonen, zonder opgaaf van redenen, niet (of niet voor bepaalde diensten) als Klant te accepteren.

4.4. De Klant verleent Your Crypto Capital toestemming tot het verrichten van het benodigde en/of wettelijk voorgeschreven cliëntonderzoek. De Klant zal op eerste verzoek van Your Crypto Capital de door Your Crypto Capital gevraagde medewerking verlenen aan het cliëntonderzoek en de door Your Crypto Capital gestelde vragen naar waarheid beantwoorden.

4.5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door een rechtspersoon, dan gaan de bestuurders uit naam van de rechtspersoon rechtshandelingen aan en staan zij er jegens Your Crypto Capital voor in, dat opdrachten die namens de rechtspersoon worden gegeven aan Your Crypto Capital, bevoegd zijn gegeven met inachtneming van de eisen aan vennootschapsbelang en vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals deze op de rechtspersoon van toepassing zijn. De Overeenkomst bindt in beginsel de rechtspersoon en niet de bestuurders persoonlijk.

Artikel 5.De diensten van Your Crypto Capital

5.1. Op naam en voor rekening en risico van de Klant zal Your Crypto Capital beheerd beleggen in cryptovaluta. Your Crypto Capital zal daarvoor gebruik maken van één of meerdere daartoe door Your Crypto Capital geselecteerde Exchange(s). De koop en verkoop van cryptovaluta verloopt door middel van deze Exchange(s).

5.2. De door Your Crypto Capital geselecteerde Exchange(s) kunnen, van tijd tot tijd, eenzijdig door Your Crypto Capital worden gewijzigd (bijvoorbeeld in het kader van risicospreiding, veranderende wet- en/of regelgeving, (transactie)kosten, aanbod, gebruiksmogelijkheden en/of beschikbaarheid).

5.3. Your Crypto Capital is niet verantwoordelijk voor de diensten aangeboden door de Exchange(s). Your Crypto Capital kan door de Klant niet aansprakelijk worden gehouden indien de Exchange(s) tekortschieten in de door hun aangeboden dienstverlening.

5.4. Wegens verschillen tussen de aangesloten Exchanges in bijvoorbeeld transactiekosten, producten en aanbod kan het rendement tussen de Exchanges afwijken.

5.5. De Klant verstrekt het exclusieve recht aan Your Crypto Capital om voor rekening en risico van de Klant te beleggen.

5.6. Your Crypto Capital maakt de (beleggings)keuzes voor de Klant. Dat betekent dat Your Crypto Capital niet (vooraf) met de Klant overlegt over specifieke beleggingen.

5.7. Door middel van eigen marktanalyses en modellen maakt Your Crypto Capital de beleggingskeuzes voor de Klant. De eigen analyses omvatten onder andere fundamentele, technische, juridische en kwantitatieve analyses.

5.8. In de uitvoering van de Overeenkomst hanteert Your Crypto Capital een aantal beleggingsprincipes:

5.8.1. Your Crypto Capital investeert enkel in cryptovaluta waarvoor wij toekomst zien en in cryptovaluta die wij begrijpen. Actief zitten wij 24 uur per dag, 7 dagen per week boven op de markt, waarbij wij op ieder moment kunnen in- en uitstappen;

5.8.2. Het instapmoment van een positie is bij een cijfermatige beoordeling dat de markt in een opgaande trend is gekomen. Wij kijken hiervoor naar een door ons opgestelde technische analyse. Voor nieuwe klanten geldt dat hun portefeuille bij instap gelijk is aan de portefeuilles van bestaande klanten;

5.8.3. De strategie is Long, waarbij wij zo lang mogelijk in positie willen blijven. Wij zullen niet gaan handelen op korte tijdframes. Alhoewel wij die natuurlijk wel in de gaten houden;

5.8.4. Ons doel is risicobeheersing. Dit willen wij bereiken door middel van diversificatie van de markten en cryptovaluta waarin wij handelen. Winstmaximalisatie is geen doel an sich;

5.8.5. Uitstappen doen wij volgens het 4-eye principe, waarbij gekeken wordt naar fundamentele en technische analyses met daarbij horende, door ons bepaalde, ondergrenzen.

Artikel 6.De verplichtingen van Your Crypto Capital

6.1. Your Crypto Capital zal op naam en voor uw rekening en risico van de Klant gaan beleggen in cryptovaluta.

6.2. De Klant realiseert zich dat beleggen in cryptovaluta altijd grote risico’s met zich meebrengt en dat niemand (dus ook Your Crypto Capital niet) de Klant kan garanderen dat de cryptovaluta van de Klant hun waarde houden. Als de Klant het risico niet wenst te lopen om geld (mogelijk: de volledige waarde van de cryptovaluta) te verliezen, dan dient de Klant niet te beleggen in cryptovaluta. Te allen tijde raadt Your Crypto Capital haar Klanten af om meer dan 10% van uw vermogen te beleggen in cryptovaluta. Your Crypto Capital ontraadt haar Klanten geleend geld te gebruiken voor de beleggingen in cryptovaluta.

6.3. Your Crypto Capital heeft uitsluitend een inspanningsverplichting om het beste resultaat voor haar Klanten te behalen. Zodoende kan en zal Your Crypto Capital geen garanties afgeven voor rendementen.

6.4. De Overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan tussen de Klant en Your Crypto Capital. Your Crypto Capital kan derden inhuren ter uitvoering van de Overeenkomst. Als een derde een fout maakt, dan is Your Crypto Capital daarvoor niet aansprakelijk, behalve indien er onvoldoende zorgvuldigheid is betracht door Your Crypto Capital bij het selecteren van de derde.

6.5. Your Crypto Capital is nimmer aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt of kan lijden als gevolg van een fout van andere partijen dan Your Crypto Capital.

6.6. Your Crypto Capital opereert geheel onafhankelijk. Dit betekent dat wij niets verdienen aan de keuzes in welke cryptovaluta wij voor onze Klanten beleggen. Wij worden alleen betaald door onze Klanten.

6.7. Your Crypto Capital is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar eigen systemen, zodat u veilig gebruik kan maken van de dienstverlening aangeboden door Your Crypto Capital.

Artikel 7.De verplichtingen van de Klant

7.1. De Klant is verplicht om Your Crypto Capital te voorzien van zijn/haar contactgegevens. De Klant zal Your Crypto Capital tevens voorzien (waar nodig, op verzoek van Your Crypto Capital) van de benodigde informatie die noodzakelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst. Your Crypto Capital moet met deze informatie in staat zijn om voor de Klant beheerd te beleggen in cryptovaluta.

7.2. De Klant is verplicht om Your Crypto Capital zo snel als mogelijk te informeren via info@yourcryptocapital.nl:

7.2.1 als de Klant vermoedt dat een derde de beschikking heeft over het wachtwoord, gebruikersnaam of de communicatiemiddelen van de Klant;

7.2.2 als de adresinformatie (waaronder woon- en e-mailadres) van de Klant wijzigt;

7.2.3 als de Klant niet meer zelfstandig kan of mag besluiten over zijn/haar vermogen.

7.3 Indien en voor dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is en op eerste verzoek van Your Crypto Capital, zal de Klant de benodigde API-sleutels en/of wachtwoorden aan Your Crypto Capital verstrekken zodat Your Crypto Capital de toegang wordt verschaft tot de cryptovaluta van de Klant.

Artikel 8.Vergoeding voor onze dienstverlening

8.1. Your Crypto Capital hanteert de volgende kosten voor de dienstverlening onder de Overeenkomst de “Vergoeding”:

8.1.1. een Winstvergoeding: deze wordt maandelijkse op de laatste dag van iedere kalendermaand om 12:00 + 2 UTC berekend als percentage (%) over het rendement dat Your Crypto Capital is gerealiseerd over de portefeuille van de Klant in vergelijking tot de High Water Mark in de kalendermaand voorafgaande aan de berekening; en

8.1.2. een Managementvergoeding: deze wordt over iedere storting berekend als percentage (%) over de door de Klant ingelegde bedragen.

8.2. De Vergoeding is verschuldigd per het moment dat de Vergoeding door Your Crypto Capital is vastgesteld. De Klant ontvangt hiervan een factuur. De Vergoeding zal waar mogelijk worden voldaan door automatische afboeking van de portefeuille die door Your Crypto Capital namens de Klant wordt aangehouden.

8.3. De Overeenkomst vermeldt de tarieven zijnde de respectieve percentages die, behoudens wijziging door Your Crypto Capital, worden gehanteerd voor de berekening van de Vergoeding. Deze percentages kunnen door Your Crypto Capital van tijd tot tijd worden gewijzigd door schriftelijke kennisgeving aan de Klant waarbij een termijn van tenminste drie (3) kalendermaanden zal worden gehanteerd tot de inwerkingtreden van de nieuwe tarieven. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde tarieven, dan zal de Overeenkomst per het moment van de inwerkingtreding van de gewijzigde Vergoeding eindigen.

8.4. Your Crypto Capital kan, van tijd tot tijd, aan haar Klanten een regeling aanbieding tot het hanteren van een korting de berekening van de Vergoeding. De toepasselijke voorwaarden van een dergelijke kortingsregeling en de wijze waarop een Klant deze kan verzilveren worden bekend gemaakt via de Website een zogenaamde “Actiecode”. Op deze Actiecode zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 9.Het verstrekken van opdrachten aan Your Crypto Capital

9.1. Your Crypto Capital accepteert alleen opdrachten en neemt alleen informatie aan van de Klant of personen die de Klant rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen. In dat kader zal Your Crypto Capital alleen informatie verstrekken aan de Klant of de personen die de Klant mogen vertegenwoordigen.

9.2. Your Crypto Capital kan de Klant te allen tijde om additionele informatie vragen om er zeker van te zijn dat er uitsluitend opdrachten worden uitgevoerd van de Klant of de daartoe vertegenwoordigingsbevoegde personen. De Klant zal de opgevraagde informatie verstrekken. Totdat Your Crypto Capital over voldoende informatie beschikt, zullen wij de opdrachten niet aannemen en weigeren. Your Crypto Capital is nimmer verplicht om additionele informatie te vragen.

9.3. De Klant zal Your Crypto Capital tijdig voorzien van wijzigingen waaronder de contactgegeven betreffende (de vertegenwoordigingsbevoegde personen van) de Klant. Your Crypto Capital is niet verantwoordelijk voor het aannemen van opdrachten indien de wijzigingen niet tijdig en/of volledig door de Klant zijn opgegeven.

Artikel 10.Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

10.1. De Overeenkomst met de Klant komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst (1) door de Klant op de daartoe door Your Crypto Capital voorgeschreven wijze is ingevuld en ondertekend (namens de Klant of daartoe vertegenwoordigingsbevoegde personen), (2) is geretourneerd aan Your Crypto Capital, en ten slotte (3) indien acceptatie van de Klant door Your Crypto Capital heeft plaatsgevonden zoals beschreven in Artikel 4.2. Indien niet aan één of meerdere van deze voorwaarden is voldaan, dan komt de Overeenkomst met de Klant niet tot stand en accepteert Your Crypto Capital geen enkele verplichting jegens de Klant.

10.2. De Klant heeft niet het recht om deze Overeenkomst met terugwerkende kracht te herroepen. De reden hiervoor is dat Your Crypto Capital, zodra de Klant elektronisch geld beschikbaar heeft gesteld aan Your Crypto Capital teneinde door Your Crypto Capital te laten beheren en beleggen, de beschikbare middelen direct worden of kunnen worden geïnvesteerd in cryptovaluta. De Klant accepteert en verklaar zich ermee bekend dat dit betekent dat de Klant beleggingsrisico loopt, ook indien de Klant zich bedenkt.

10.3. De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Your Crypto Capital, waardoor de dienstverlening van Your Crypto Capital en de Overeenkomst per direct worden beëindigd. In dat geval zal Your Crypto Capital zo spoedig als mogelijk maatregelen treffen ter afhandeling van de opzegging en de beëindiging van de dienstverlening.

10.4. Your Crypto Capital kan de Overeenkomst te allen tijde, zonder opgave van reden, opzeggen tegen het einde van een maand door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik door de Klant en/of omdat Your Crypto Capital (mogelijk) in strijd handelt met (gewijzigde) wet en regelgeving dan kan de Overeenkomst door Your Crypto Capital per direct worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 11.Het overlijden van de Klant

11.1. In het geval van overlijden van de Klant, moeten de erfgenamen van de Klant dit zo spoedig als mogelijk aan Your Crypto Capital melden. Omdat Your Crypto Capital niet zelf kan controleren of de Klant nog leeft, is het belangrijk dat de nabestaanden dit zo snel mogelijk doen.

11.2. Aan de hand van documenten van de notaris kan Your Crypto Capital dan beoordelen wie namens de Klant beslissingen mag nemen over de Overeenkomst tussen Your Crypto Capital en de Klant (meestal de executeur). Na ontvangst van deze documenten zal Your Crypto Capital de instructies van deze persoon uitvoeren. De erfgenamen van de Klant zijn verplicht de documenten waarom Your Crypto Capital verzoekt te verstrekken. Tot die tijd blijft Your Crypto Capital het beheer voeren volgens de bestaande afspraken.

Artikel 12.Waar worden uw cryptovaluta en (elektronisch) geld bewaard?

12.1. De cryptovaluta die door Your Crypto Capital namens de Klant worden belegd en beheerd worden bewaard (i) op één of meerdere fysieke en beveiligde hardware wallet(s) en/of (ii) op één of meerdere Exchange(s). Your Crypto Capital zal op doorlopende basis toetsen en beoordelen op welke wijze(n) de cryptovaluta het veiligst kunnen worden bewaard. Het kan daarom voorkomen dat de bewaarlocatie(s) van de cryptovaluta gedurende de Overeenkomst wordt gewijzigd.

12.2. Your Crypto Capital is niet verantwoordelijk voor de door de Exchanges aangeboden dienstverlening. Dat betekent dat indien een Exchange niet in staat is (ongeacht de reden) om de via de Exchange bewaarde cryptovaluta ter beschikking te stellen aan Your Crypto Valuta en/of de Klant, Your Crypto Capital niet aansprakelijk is jegens de Klant vanwege de niet beschikbare cryptovaluta. Your Crypto Capital zal zich inspannen om de eventuele gevolgen daarvan in het belang van de Klant zoveel als mogelijk te beperken.

Artikel 13.Privacy

13.1. De Klant erkent en accepteert dat Your Crypto Capital bepaalde persoons gegevens kan verstrekken aan derden (waaronder Exchanges en overige tussenpersonen), indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten op basis van de Overeenkomst.

13.2. Ter voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Your Crypto Capital persoonsgegevens van de Klant. Your Crypto Capital verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met wet- en regelgeving, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens staat in onze Privacyverklaring, te raadplegen via onze Website.

Artikel 14.Overige voorwaarden

14.1. Your Crypto Capital is te allen tijde gerechtigd om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met de Klant te cederen of over te dragen, mits met voorafgaande kennisgeving daarvan aan Your Crypto Capital. De Klant is nimmer gerechtigd om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 15.Klachten

15.1. Indien u klachten heeft over de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de dienstverlening van Your Crypto Capital dan kan de Klant contact opnemen. Your Crypto Capital streeft ernaar u zo spoedig als mogelijk een passende oplossing aan te bieden.

Artikel 16.Nederlands recht en bevoegde rechter

16.2. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Behoudens andersluidende en dwingendrechtelijke bevoegdheidsregels, is de rechtbank te Amsterdam bevoegd tot de kennisneming van eventuele geschillen tussen de Klant en Your Crypto Capital.